DGW BIP DGW
WYRÓŻNIENI PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Sobota, 17 marca 2018 r.

WYRÓŻNIENI PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 
Żołnierze zawodowi Dowództwa Garnizonu Warszawa podległych jednostek wojskowych wyróżnieni wpisem do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej"

Wpis do "Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej" jest najwyższą, a zarazem najbardziej cenioną w środowisku wojskowym formą uznania za trud oraz szczególne osiągnięcia w służbie i pracy m.in. w działalności dowódczej, sztabowej, logistycznej, organizacyjnej, naukowo-badawczej, w doskonaleniu procesu szkolenia i modernizacji wojska, rozwoju sztuki operacyjnej, a także jako wyraz uznania za czyny wymagające niezwykłej odwagi i poświęcenia. "Księga Honorowa MON" przechowywana jest w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 
1. st.chor.szt. Mirosław CHILMANOWICZ - kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego Batalionu Reprezentacyjnego WP od 2001 roku.
Ceniony za wybitne osiągnięcia w szkoleniu specjalistycznym muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wielokrotnie dowodził i kierował muzyczną wojskową asystą honorową podczas oficjalnych ceremonii z udziałem najwyższych władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz monarchów, prezydentów i premierów innych państw, a także najwyższych dowódców wojskowych i przywódców organizacji międzynarodowych. Jest autorem układów choreograficznych pokazów musztry paradnej prezentowanych przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Pokazy te zawsze zyskiwały uznanie i bardzo wysokie oceny zarówno najwyższych władz RP, jak i delegacji zagranicznych, a także mieszkańców Warszawy. Elementy choreografii orkiestry wielokrotnie były przenoszone do pokazów orkiestr innych państw. Brał udział w kilkudziesięciu festiwalach i konkursach orkiestr wojskowych, krajowych i zagranicznych. Dzięki ofiarności i olbrzymiemu osobistemu zaangażowaniu znacznie przyczynił się do wysokich ocen orkiestry podczas Międzynarodowych Festiwali Orkiestr Wojskowych m.in. w USA, Francji, Włoszech, Holandii, Belgii, Austrii, Norwegii, Danii i RFN. Szczególnym uznaniem cieszył się występ orkiestry podczas Parady Pułaskiego w Nowym Jorku z okazji przystąpienia Polski do NATO. Dzięki wyśmienitemu indywidualnemu przygotowaniu i osobistym umiejętnościom podczas festiwalu w Niemczech został uznany za najlepszego tamburmajora europejskich orkiestr wojskowych. Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Święta WP w 2004 roku.

 
2. płk dypl. Franciszek WILK - szef Sztabu DGW w latach 2000-2008.

Ceniony jako wysokiej klasy specjalista w dziedzinie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, mający zasługi m.in. w doskonaleniu działalności i struktur DGW oraz podległych jednostek wojskowych pod kątek wdrażania standardów NATO. Efektywnie kierował zespołem oficerów oraz wydzielonych sił i środków zapewniających sprawny przebieg odbywających się w Polsce na szczeblu resortów obrony międzynarodowych konsultacji wojskowych NATO - Ukraina. Aktywnie uczestniczył w procesie przebudowy i modernizacji systemu dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP oraz opracowywaniu koncepcji nowej struktury organów dowodzenia w czasie pokoju i wojny.
Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Narodowego Święta 3 Maja w 2005 roku.
 
3. gen. dyw. Jan KLEJSZMIT - dowódca Garnizonu Warszawa w latach 2004-2006.

Oficer o wysokich kwalifikacjach pełniący przez wiele lat znaczące funkcje dowódcze i sztabowe w związkach taktycznych oraz akademiach wojskowych. W 1997 roku objął stanowisko komendanta Garnizonu - zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Dwa lata później dowodzona przez niego jednostka organizacyjna wyróżniona została "Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP". W 2001 roku powierzono generałowi stanowisko zastępcy komendanta Akademii Obrony Narodowej, które sprawował do września 2004 roku, kiedy to mianowany został dowódcą Garnizonu Warszawa. Z jego inicjatywy wprowadzono zmodernizowany system ochrony obiektów wojskowych w stołecznym garnizonie z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i informatycznych. Współtworzył koncepcję znowelizowanych struktur dowodzenia, zgodnie z którą m.in. utworzono Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP. Osiągnięcia generała miały istotny wpływ na pozytywny wizerunek wojska w społeczeństwie i umacnianie obronności kraju.
Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w 2006 roku.
 
4. mjr Marek JAŻDŻEWSKI - szef sekcji szkolenia w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia.

Wyróżniony za odwagę wykazaną podczas ratowania ludzkiego życia. W dniu 27 września 2007 r. wyprowadził z płonącego budynku mieszkalnego mężczyznę, kobietę i dziecko, następnie wrócił, by odłączyć dopływ gazu i prądu. Za bohaterski czyn, ofiarność i odwagę oraz godną naśladowania postawę, otrzymał nagrodę indywidualną w dorocznym konkursie "Lex et Patria" organizowanym przez Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.
Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Święta WP w 2008 roku.
 
5. kpt. Marek MALECKI - dowódca 2 kompanii Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Uhonorowany wpisem za ofiarność i odwagę wykazaną podczas ćwiczeń ze szkolenia ogniowego. W dniu 12 września 2007 r. w czasie zajęcia z żołnierzami w Ośrodku Szklenia Ogniowego w Rembertowie, jeden z uczestników szkolenia zbyt blisko rzucił granat. Wówczas to, kpt. Malecki odciągnął żołnierza w tył transzei i osłonił go własnym ciałem. Wskutek eksplozji obaj zostali poranieni odłamkami. Czyn kapitana był dla żołnierzy najlepszym przykładem odwagi i troski dowódcy o podwładnych, potrafiącego w ekstremalnej sytuacji zachować zimną krew i rozwagę. Za swój czyn kapitan uhonorowany został nagrodą indywidualną w konkursie "Lex et Patria".
Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Święta WP w 2008 roku.
 
6. gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI - dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.

Zasłużony i doświadczony oficer wojsk łączności, wysoko oceniany za profesjonalizm i bogata wiedzę, którą umiejętnie wykorzystuje w codziennej służbie. Pod jego dowództwem brygada wyróżniona została Flagą RP nadaną przez prezydenta RP, zwierzchnika sił zbrojnych, a także "Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych" przyznanym przez ministra obrony narodowej. Generał jest laureatem dorocznej nagrody Czasopism Wojsk Lądowych przyznanej za publikacje poświęcone doskonaleniu systemów łączności.
Wyróżniony wpisem do "Księgi Honorowej MON" podczas obchodów Święta WP w 2009 roku.

 
7. płk Adam WRONECKI - zastępca dowódcy – szef Logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Ceniony jest za rzetelność, operatywność, konsekwencję w działaniu oraz umiejętność korzystania z kompetencji i doświadczeń w kierowaniu zespołem. W swoim dorobku ma znaczący udział w tworzeniu struktur i organizowaniu początkowego etapu nowo powstałego Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego, odpowiedzialnego za kompleksowe zabezpieczenie jednostek wojskowych w Warszawie. Ma znaczące dokonania we współtworzeniu „Koncepcji organizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek oraz komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej”, a także w opracowaniu nowatorskiego rozwiązania funkcjonowania infrastruktury w stołecznym garnizonie. Kierował Zespołem Wdrożeniowym DGW mającym na celu przygotowania podległych Oddziałów Gospodarczych, pełniących funkcje WOG-ów, do wdrożenia ich w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej. Za wybitne osiągnięcia w organizacji logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych, wyróżniony wpisem do „Księgi Honorowej MON” podczas obchodów Święta WP w 2013 roku.

 
8. płk Wiesław MRUK - zastępca dowódcy – szef Sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa.

W biografii pułkownika, pełniącego w latach zawodowej służby wojskowej wiele znaczących funkcji w jednostkach liniowych Warszawskiego Okręgu Wojskowego, szczególnym okresem była służba poza granicami kraju pełniona w ramach XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Iraku od lipca 2007 roku do lutego 2008 r. Będąc wówczas dowódcą Grupy Bojowej, wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i umiejętnościami w dowodzeniu, zapewniając efektywne działanie 400 – osobowego oddziału, wykonującego trudne, odpowiedzialne zadania bojowe i ochronne, biorąc udział w walkach podczas przygotowania wysuniętej bazy operacyjnej w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic w Diwaniji. Dowodził wieloma akcjami bojowymi wspierając jednostki 8 Dywizji Irackiej oraz miejscowej policji, wielokrotnie znajdując się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Swoją godną naśladowania postawą, zdobył sobie wśród żołnierzy powszechne uznanie i ogromny autorytet, którym cieszy się w środowisku wojskowym stołecznego garnizonu. Za dokonania służbowe oraz szczególne osiągnięcia w dowodzeniu podczas służby poza granicami państwa, wyróżniony wpisem do „Księgi Honorowej MON” podczas obchodów Święta WP w 2013 roku.

 
9. płk Krzysztof KSEŃ – szef szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
.
Ceniony jest za profesjonalizm, predyspozycje dowódcze, zdolności organizacyjne, umiejętne korzystanie z wiedzy i gromadzonych latami doświadczeń. Dowodzony przez niego w latach 2004 – 2007 10. Warszawski Pułk Samochodowy osiągnął bardzo wysokie oceny w szkoleniu i dyscyplinie. Także gdy w następnych trzech latach pełnił funkcje szefa Oddziału Zabezpieczenie DGW, dowodzona przez niego jednostka mogła szczycić się znaczącymi dokonaniami uzyskując, podobnie jak poprzednia, wyróżnienie ministra obrony narodowej „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”. Od czasu objęcia w 2009 roku stanowiska służbowego szefa szkolenia DGW aktywnie włączył się do działań na rzecz zintensyfikowania zajęć i doskonalenia programów ćwiczeń poligonowych realizowanych przez podległe jednostki wojskowe. Wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań organizacyjno – szkoleniowych, których zastosowanie miało zasadniczy wpływ na podniesienie poziomu wykonywanych przez żołnierzy zadań. Współuczestniczył w opracowaniu nowych norm szkolenia z zakresu wychowania fizycznego, wprowadzonych w siłach zbrojnych. Ma także duże zasługi w upowszechnianiu kultury fizycznej w stołecznym garnizonie oraz współdziałaniu w podejmowaniu inicjatyw ze stołecznymi uczelniami i jednostkami wojskowymi. Za szczególne osiągnięcia w działalności służbowej i szkoleniowej, w 2015 roku został wyróżniony wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.
 

Instytucje i jednostki wojskowe Dowództwa Garnizonu Warszawa wyróżnione przez ministra obrony narodowej Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

"Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP" jest najwyższym i bardzo prestiżowym wyróżnieniem nadawanym przez ministra obrony narodowej instytucjom i jednostkom wojskowym za osiągnięcie w danym roku najlepszych wyników w działalności służbowej oraz szczególne dokonania w realizacji zadań. Ryngraf i dyplom wręczane są raz w roku podczas narady kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Podajemy wykaz instytucji i jednostek podległych dowódcy Garnizonu Warszawa wraz z nazwiskami dowódców, którzy w roku nadania tego zaszczytnego wyróżnienia dowodzili tymi formacjami.

 
Komenda Garnizonu m. st. Warszawy
 • 1996 - komendant: gen. bryg. Stanisław FERENZ
 • 1999 - komendant: gen. bryg. Jan KLEJSZMIT
10. Warszawski Pułk Samochodowy im. mjr. Stefana Starzyńskiego
 • 1994 - dowódca: płk mgr inż. Andrzej OPIOŁA
 • 1995 - dowódca: płk mgr inż. Andrzej OPIOŁA
 • 2002 - dowódca: płk dr Wiesław GRUDZIŃSKI
 • 2010 - dowódca: płk Piotr Chudzik
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
 • 2003 - dowódca: gen. bryg. dr inż. Andrzej SZYMONIK
 • 2006 - dowódca: płk dypl. Jan SOBOTKA
 • 2009 - dowódca: płk dypl. Mirosław SIEDLECKI
10. Wrocławski Pułk Dowodzenia
 • 2003 - dowódca: płk dypl. Adam JURCZAK
Centralny Węzeł Łączności MON im. płk. prof. inż. Kazimierza Drewnowskiego.
 • 1997 - szef: płk dr inż. Józef IWANOWICZ
 • 2005 - szef: płk dypl. Jan CIEŚLAK
Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
 • 2007 - dowódca: ppłk dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI
Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
 • 2008 - dowódca: płk dypl. Krzysztof KSEŃ

Instytucje i jednostki wojskowe Dowództwa Garnizonu Warszawa wyróżnione przez ministra obrony narodowej Tytułem Honorowym Przodująca Instytucja Wojska Polskiego.

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny Mrągowo

 • 2012 - komendant: ppłk Krzysztof Sikorski

 


Instytucje i jednostki wojskowe Dowództwa Garnizonu Warszawa wyróżnione przez ministra obrony narodowej Tytułem Honorowym Przodujący Oddział Wojska Polskiego.


Batalion Reprezentacyjny WP
 • 2015 - dowódca: ppłk Leszek SZCZEŚNIAK

10. Wrocławski Pułk Dowodzenia
 • 2014 - dowódca: płk Zygmunt MALEC

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
 • 2013 - dowódca: płk Roman JANUSZEWSKI

Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
 • 2011 - dowódca: płk Roman JANUSZEWSKI

Instytucje i jednostki wojskowe Dowództwa Garnizonu Warszawa wyróżnione przez ministra obrony narodowej Wpisem Osiągnięć do Księgi Honorowej Wojska Polskiego

Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego

 • 2012 - dowódca płk Krzysztof ZAKRZEWSKI

10 Wrocławski Pułk Dowodzenia

 • 2010 - dowódca: płk Zygmunt MALEC

Batalion Reprezentacyjny WP

 • 2011 - dowódca: ppłk Wojciech ERBEL

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter