DGW BIP DGW
AKTUALNOŚCI
Piątek, 22 czerwca 2018 r.
13.04.2017
W związku ze zbliżającym się Świętem Dowództwa Garnizonu Warszawa na profilu DGW w serwisie Facebook zaplanowaliśmy konkurs.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj >>>


REGULAMIN KONKURSU
„Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa”:

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa, zwany dalej „Konkursem”.

2.    Organizatorem Konkursu jest Dowództwo Garnizonu Warszawa z siedzibą przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa, zwane dalej „DGW”.

3.    Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu DGW w serwisie Facebooku www.facebook.com/DowodztwoGarnizonuWarszawa/ w dniach 13-18 kwietnia 2017 roku (do godziny 12.00 w południe).

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.    Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która:
a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b)    nie jest żołnierzem lub pracownikiem DGW.

5.    Organizator ma prawo do wykluczenia udziału w konkursie uczestnika, którego działania są sprzeczne z prawem, regulaminem konkursu „Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa”, zwanego dalej „regulaminem”, zawierają treści obraźliwe lub Uczestników, którzy zakładają fikcyjne konta lub podszywają się pod innych użytkowników serwisu Facebook.

6.    Organizator będzie usuwał wpisy obraźliwe lub niezwiązane z konkursem.

NAGRODA

7.    Nagrodą w Konkursie jest Wizyta w Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz lekcja historii przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

8.    Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów związanych z odbiorem nagrody, w szczególności dojazdu do i z siedziby DGW oraz noclegu.

9.    Nagroda nie podlega przekazaniu osobie trzeciej ani wymianie na jej równowartość pieniężną.

10.    Termin odbioru nagrody przez trzech Laureatów konkursu jednocześnie, czyli konkretny dzień, będący dniem pracy i służby Organizatora, i godzina wizyty oraz lekcji, o których mowa w pkt. 7 regulaminu, zostanie ustalony z Laureatami i Organizatorem, tak aby jej odebranie było dogodne  i możliwe dla obu stron. W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających odbiór nagrody w ustalonym terminie, z powodów, których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, w szczególności z powodu konieczności wykonania zadań służbowych, Organizator niezwłocznie powiadomi telefonicznie Laureatów o nowym terminie odbioru nagrody.

11.    W wizycie udział może wziąć jedynie Laureat konkursu bez prawa uczestnictwa osób trzecich, jako osób towarzyszących, z wyjątkiem osób, które potrzebują pomocy przy poruszaniu się, o czym Laureat powiadomi Organizatora najpóźniej podczas ustalania terminu odebrania nagrody.

12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Laureatów konkursu, w szczególności co do terminu odbioru nagrody i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

13.    Brak możliwości ustalenia z Laureatem konkretnego dnia i godziny odbioru nagrody lub brak możliwości pokrycia przez Laureata kosztów dojazdu do i z siedziby Organizatora oraz noclegu lub stwierdzone przez Organizatora naruszenie regulaminu przez Laureata - oznacza rezygnację Laureata z nagrody, o czym Organizator powiadomi Laureata pocztą elektroniczną na jego adres e-mail. Laureat ma prawo rezygnacji z odbioru nagrody, o czym niezwłocznie, najpóźniej 5 (pięć) dni przed terminem odbioru nagrody, powiadomi Organizatora, wysyłając oświadczenie o rezygnacji, zawierające jego imię i nazwisko, pocztą elektroniczną na adres: j.dzieniszewska@ron.mil.pl.

14.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 13, Komisja Konkursowa ma prawo wybrać kolejnego Laureata spełniającego warunki do otrzymania nagrody. 

15.    Laureatami nagród w konkursie będzie 3 (trzech) Uczestników, wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym, którzy jako pierwsi na profilu DGW w serwisie Facebook: www.facebook.com/DowodztwoGarnizonuWarszawa/ zamieszczą wpis, zawierający poprawną odpowiedź na pięć pytań:

1.    Kiedy Dowództwo Garnizonu Warszawa obchodzi swoje święto?
2.    Z jakim wydarzeniem historycznym związane jest święto Dowództwa Garnizonu Warszawa?
3.    Ile jednostek wojskowych podlega dowódcy Garnizonu Warszawa?
4.    Kto jest patronem Sali Tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa?
5.    Żołnierze jakiej jednostki wojskowej pełnią warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza?

16.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji  i wyłonienia Laureatów konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową składającą się z 3 (trzech) osób pełniących służbę lub zatrudnionych w DGW. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego regulaminu rozstrzyga Organizator.

17.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

18.    Organizator na profilu DGW w serwisie Facebook ogłosi Laureatów konkursu poprzez posłużenie się ich imieniem i nazwiskiem, które udostępnili w serwisie Facebook.

19.    Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat   udzieli odpowiedzi, podając w niej aktualne i prawdziwe dane osobowe: tj.: imię, nazwisko, adres konta poczty elektronicznej, numer tel. kontaktowego,  pocztą elektroniczną na adres e-mail: j.dzieniszewska@ron.mil.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania powiadomienia od Organizatora, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

20.    W przypadku gdy Laureat konkursu nie odpowie na powiadomienie Organizatora w terminie, o którym mowa w pkt. 19, Komisja Konkursowa niezwłocznie wybierze kolejną osobę spełniającą warunki do otrzymania nagrody.

21.    Podanie  danych, o których mowa w pkt. 19 jest dobrowolne.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

22.    Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu aktualnych i prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.

23.    Przystępując do Konkursu Uczestnik dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora.

24.    Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i w czasie jego  trwania oraz
w związku z wydaniem nagrody.

25.    Laureat Konkursu wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej Organizatora i na profilu DGW w serwisie Facebook.

26.    W ramach odbioru nagrody podczas wizyty w siedzibie Organizatora przewidziane jest przygotowanie materiału zawierającego informacje tekstową i fotograficzną zawierającą wizerunek oraz imię i nazwisko Laureatów, na co Laureat niniejszym wyraża zgodę. Materiał będzie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i jego profilu w serwisie Facebook.

27.    Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników konkursu.

28.    Uczestnicy konkursu mają prawo na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.. poz. 922), do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Laureaci mają również prawo do żądania usunięcia swoich danych.

29.    Organizator nie będzie tworzył zbioru danych w rozumieniu art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie udostępni tych danych osobom trzecim.

30.    Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. 

PRAWA AUTORSKIE

31.    Organizatorowi przysługują prawa własności intelektualnej do konkursu, publikowanych treści i zdjęć.

32.    Uczestnicy nie nabywają żadnych praw własności intelektualnej poprzez uczestnictwo w konkursie.

33.    Organizator nie zezwala na kopiowanie i modyfikowanie treści konkursu i zdjęć, bez jego pisemnej zgody.

REKLAMACJE

34.    Wszelkie reklamacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu lub naruszeń regulaminu należy zgłaszać, w czasie trwania konkursu ,na adres e-mail: j.dzieniszewska@ron.mil.pl lub z wykorzystaniem wiadomości prywatnej do Organizatora w serwisie Facebook.

35.    Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego  oraz opis reklamowanego zdarzenia.

36.    Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej informacje umożliwiające jej rozpatrzenie, wysyłając odpowiedź w takiej samej formie jak otrzymane zgłoszenie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37.    Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dgw.wp.mil.pl.

38.    W myśl niniejszego Regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez DGW.

39.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter