DGW BIP DGW
PRACA
Sobota, 21 kwietnia 2018 r.
DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:
Specjalista (214910 – inżynier pożarnictwa)

w komórce wewnętrznej Dowództwo wymiar etatu 1,0
w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

1. Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Dowództwie Garnizonu Warszawa, zwanym dalej „DGW” i podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa jednostkach organizacyjnych;
2) systematyczne kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w DGW i jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;
3) opracowanie planu ochrony przeciwpożarowej i działań ratowniczych
w DGW oraz udział w opracowywaniu instrukcji przeciwpożarowych;
4) współdziałanie w opracowywaniu programów szkolenia specjalistycznych pododdziałów straży pożarnej oraz pozostałych pododdziałów w podległych jednostkach organizacyjnych, a także planów szkolenia uzupełniającego kadry i pracowników resortu obrony narodowej DGW w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
5) organizowanie ćwiczebnych alarmów przeciwpożarowych w DGW oraz nadzorowanie organizacji tych przedsięwzięć w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;
6) uczestniczenie w określaniu przyczyn pożaru (innego miejscowego zagrożenia), zabezpieczaniu dowodów w celu ułatwienia prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Żandarmerię Wojskową lub prokuraturę oraz opracowywanie pisemnych meldunków w tym zakresie;
7) uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
w których przewiduje się pomieszczenia pracy, a także urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe;
8) nadzorowanie realizacji w jednostkach organizacyjnych DGW poleceń pokontrolnych wydanych przez organy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w ramach prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych;
9) przedstawianie rocznych analiz stanu ochrony przeciwpożarowej
w DGW i jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;
10) reprezentowanie DGW w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych przez Wojskową Ochronę Przeciwpożarową
w jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;
11) opiniowanie programów organizacyjno-użytkowych, dokumentów planistycznych oraz projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
12) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie wydzielania jednostek ratowniczo-gaśniczych do wsparcia działań w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa;
 

2. Wymagania niezbędne:
1) staż pracy/doświadczenie:
wymagane od roku do 3 lat doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ochrony przeciwpożarowej;
2) wykształcenie wyższe - tytuł inżyniera pożarnictwa albo inne określone
w art. 16a ust. 4b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.);
3) poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

3. Dodatkowe wymagania:
1) wymagane od roku do 3 lat doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z ochroną przeciwpożarową (praca na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej w wojskowych strażach pożarnych);
2) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Office.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca biurowa - w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy;
2) możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (nie mniej niż 0,5 etatu).

5. Dokumentacja aplikacyjna:
1) wniosek w sprawie zatrudnienia;
2) poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający dokładny opis przebiegu pracy zawodowej oraz nauki (druk do pobrania na stronie www.dgw.wp.mil.pl w zakładce „PRACA”);
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach naboru, zawarte w kwestionariuszu, o treści: „Oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu i innych składanych przeze mnie dokumentach przez Dowództwo Garnizonu Warszawa z siedzibą w Warszawie adres 00-909 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, w celu związanym
z uzyskaniem zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)”  – oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania na stronie www.dgw.wp.mil.pl w zakładce „PRACA”);
4) oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przez mnie oferty (wraz ze złożonymi kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie jak również złożoną w terminie i spełniającą wymagania formalne wraz z kserokopiami dokumentów, nieodebranej przeze mnie w terminie 6 miesięcy od zakończenia procedury naboru” (druk do pobrania na stronie www.dgw.wp.mil.pl w zakładce „PRACA”).

6. Osoby, które  zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą:
1) o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;
2) o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione
w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:
a) kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia
w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe,
c) kserokopie innych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, odbytych studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach językowych, uzyskanych certyfikatach zawodowych bądź językowych,
d) kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada,
e) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku chęci skorzystania przez osobę niepełnosprawną, z pierwszeństwa zatrudnienia,
f)  kserokopię decyzji o nadaniu statusu weterana poszkodowanego,
w przypadku chęci skorzystania przez weterana, z pierwszeństwa zatrudnienia.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:
Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
„Oferta pracy na stanowisko specjalisty (214910) w Dowództwie Garnizonu Warszawa”.

8. Dodatkowe informacje:
1) nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;
2) za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;
3) Kancelaria Jawna  Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą  nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie, bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zwrotowi do rąk własnych w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sekcji spraw pracowniczych w pokoju nr 314 (bądź odesłaniu), a w przypadku nieodebrania, po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru, podlegają zniszczeniu;
5) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o przejściu do kolejnego etapu naboru;
6) informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, niezwłocznie po zatrudnieniu  wybranego kandydata lub zakończeniu procesu naboru, w przypadku gdyby w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, informacja o wynikach naboru zostanie  upowszechniona  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.dgw.wp.mil.pl w zakładce „PRACA” oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres 6 miesięcy;
7) wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;
8) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 2,083.
Do składania ofert zachęcamy też osoby niepełnosprawne i weteranów poszkodowanych, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
o naborze oraz pracowników z rozformowywanych i przeformowywanych jednostek wojskowych, jeżeli wyrażą taką chęć i posiadają wymagane kwalifikacje, określone w ogłoszeniu o naborze, a także byłych żołnierzy zawodowych, którym organ wojskowy wypowiedział stosunek służbowy
ze względu na likwidację stanowiska lub jednostki.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

1)    261-879-441;
2)    261-873-272.

 
Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie
 
Sporządziła:
Bożena MARECIK
Kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych

 

 

Klub DGW Dla szkół
Linki społecznościowe DGW na facebook DGW na Instagram DGW na YouTube DGW na flicr DGW na Twitter