..:: Dowództwo Garnizonu Warszawa :: O nas / Praca - Nabór kandydatów ::..
Nabór kandydatów
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

 

 • ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Inspektor (441990 – pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani)

w komórce wewnętrznej Wydział Ochrony i Obrony Obiektów

 –  wymiar etatu 1,0

w Dowództwie Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

 

 1. 1.     Podstawowe obowiązki (główne zadania z zakresu obowiązków):

1)    udział w nadzorze organizacji i funkcjonowania systemów ochrony obiektów wojskowych w tym systemu przepustkowego w Dowództwie Garnizonu Warszawa (DGW) i podległych jednostkach wojskowych w świetle obowiązujących dokumentów normatywnych;

2)    współudział w opiniowaniu dokumentacji obsady biura przepustek i służby portierskiej ochraniającej kompleks wojskowy DGW;

3)    współudział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania systemu ochrony w kompleksie wojskowym DGW;

4)    nadawanie osobom zatrudnionym w kompleksie wojskowym DGW uprawnień do pobierania kluczy w elektronicznym systemie deponowania kluczy na podstawie zatwierdzonych wniosków;

5)    nadzorowanie prac konserwacyjnych i remontowych systemu ochrony technicznej w kompleksie wojskowym DGW prowadzonych przez firmy cywilne;

6)    przygotowywanie materiałów do okresowych analiz oraz zestawień sił i środków angażowanych do ochrony kompleksu wojskowego DGW;

7)    udział w kontrolach dotyczących systemu ochrony DGW i jednostek wojskowych podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa, w tym przede wszystkim kontrola biur przepustek i służb portierskich.

 1. 2.     Wymagania niezbędne:

1)  staż pracy/doświadczenie:

- wymagane od 2 do 3 lat doświadczenie zawodowe,

- wykształcenie średnie;

2)  poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”.

 1. 3.     Dodatkowe wymagania:

1)  wymagane doświadczenie zawodowe - praca na stanowiskach związanych z ochroną obiektów;

2)  znajomość przepisów prawa w zakresie spraw wynikających
z przedstawionych powyżej głównych zadań wykonywanych na stanowisku inspektora;

3)  szkolenia z zakresu ochrony obiektów lub osób i mienia;

4)  umiejętność:

a)    umiejętność pracy w grupie,

b)    umiejętność pracy w pakiecie ms office,

c)     umiejętność formułowania myśli i wyrażania ich w formie pisemnej
i ustnej,

d)    umiejętność organizacji pracy własnej,

e)    umiejętność stosowania prawa w praktyce,

f)      umiejętność analizy i syntezy informacji,

5)  osobę na tym stanowisku powinna cechować:

a)    komunikatywność,

b)    kultura osobista,

c)     odpowiedzialność,

d)    terminowość,

e)    kreatywność,

f)      dyskrecja.

 1. 4.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)  praca biurowa - w pełnym wymiarze czasu pracy (1,0) w podstawowym systemie czasu pracy;

2)  znajomość programów graficznych.

 1. 5.     Dokumentacja aplikacyjna:

1)    wniosek w sprawie zatrudnienia;

2)    poprawnie wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, uwzględniający dokładny opis przebiegu pracy zawodowej oraz nauki (druk do pobrania);

3)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach naboru, zawarte w kwestionariuszu, o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu i innych składanych przeze mnie dokumentach przez Dowództwo Garnizonu Warszawa z siedzibą w Warszawie adres 00-909 Warszawa, Pl. Piłsudskiego 4 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, w celu związanym z uzyskaniem zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)”  – oświadczenie to winno być potwierdzone własnoręcznym, czytelnym podpisem osoby składającej oświadczenie (druk do pobrania);

4)    oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przez mnie oferty (wraz ze złożonymi kserokopiami dokumentów), uznanej za niespełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie jak również złożoną w terminie i spełniającą wymagania formalne wraz z kserokopiami dokumentów, nieodebranej przeze mnie w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru (druk do pobrania).

 1. 6.     Osoby, które  zostaną zakwalifikowane do II etapu naboru proszone będą:

1)    o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną;

2)    o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane wymienione
w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, takich jak:

a)    kserokopie świadectw pracy, potwierdzające wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

b)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)     kserokopie innych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, odbytych studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach językowych, uzyskanych certyfikatach zawodowych bądź językowych,

d)    kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”, jeżeli kandydat takie posiada,

e)    kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku chęci skorzystania przez osobę niepełnosprawną, z pierwszeństwa w zatrudnieniu,

f)      kserokopię decyzji o nadaniu statusu weterana poszkodowanego, w przypadku chęci skorzystania przez weterana, z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 29 listopada 2018 r. do godz. 14.00 osobiście w Kancelarii Jawnej w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa lub za pośrednictwem poczty na adres:

Dowództwo Garnizonu Warszawa Pl. Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

„Oferta pracy na stanowisko inspektora (441990) w Wydziale Ochrony i Obrony Obiektów Dowództwa Garnizonu Warszawa”.

8. Dodatkowe informacje:

1)     nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych przed dniem ogłoszenia naboru jak również ofert, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu;

2)     za datę wpływu dokumentów uważa się datę dostarczenia do Kancelarii Jawnej Dowództwa Garnizonu Warszawa, a w przypadku składnia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego;

3)     Kancelaria Jawna  Dowództwa Garnizonu Warszawa rejestruje każdą  nadesłaną ofertę w rejestrze dokumentów wchodzących, nadając jej kolejny numer, który wpisuje na kopercie, bez jej otwierania, wpisuje również datę i godzinę wpływu;

4)     dokumenty aplikacyjne kandydatów, których oferty wpłynęły po terminie, nie zawierały kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji, oraz zostały dostarczone przez osoby niespełniające minimalnych wymagań, podlegają zwrotowi do rąk własnych w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa w sekcji spraw pracowniczych w pokoju nr 314 (bądź odesłaniu), a w przypadku nieodebrania, po miesiącu od dnia zakończenia naboru, podlegają zniszczeniu;

5)     kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o przejściu do kolejnego etapu naboru;

6)     informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, niezwłocznie po zatrudnieniu  wybranego kandydata lub zakończeniu procesu naboru, w przypadku gdyby w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, informacja o wynikach naboru zostanie  upowszechniona  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Dowództwa Garnizonu Warszawa www.dgw.wp.mil.pl w zakładce „PRACA” oraz na tablicy ogłoszeń jednostki organizacyjnej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia naboru i będzie zamieszczona przez okres
1 miesiąca;

7)     wszystkie składane przez kandydata oświadczenia powinny zawierać jego czytelny, własnoręczny podpis;

8)   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 2,08.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu:

 

1)    261-879-441;

2)    261-873-272.


 
***
Dowódca Garnizonu Warszawa informuje, że zakończono proces naboru na stanowisko starszego inspektora w sekcji spraw pracowniczych w Dowództwie Garnizonu Warszawa, w ramach którego został wybrany kandydat do zatrudnienia na wyżej wymienione stanowisko. 
 
***
 
Dowódca Garnizonu Warszawa zakończył nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista (214910 – inżynier pożarnictwa) w wymiarze etatu: 1,0, w Dowództwie Garnizonu Warszawa przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Pracownika zatrudniono na stanowisku z dniem 06 czerwca 2018 r.
 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus